Case 22 - Discussion


 

SMA, 20 CD23, 20
CK, 10 S100, 10
 
Trichrome, 20  
   
 

Epithelioid leiomyoma